top of page

EXPERTISE

Issues I deal with include:

 

Anxiety, depression, trauma, personal development, addictions including substance dependency, sexuality, phobias, OCD, PTSD, abuse and sexual abuse, bullying, grief and bereavement, menopause and women's issues, identity issues, bi-polar disorder, ADD / ADHD, anger management, Autism Spectrum, cancer and illness, child related issues, chronic fatigue syndrome / ME, cultural issues, development coaching, disability, eating disorders, LGBTQ+ counselling, life coaching, loss, mood disorder, neurodiversity, obsessions, OCD, phobias, post-traumatic stress disorder, relationships, self worth, self-harm, sex-related issues, spirituality, stress

I have extensive experience of counselling many types of issues with adults, students and young people of different backgrounds and ages. People come to counselling for differing reasons, from being able to cope better, to understanding more about themselves. My question is always 'Is this working for you?' as the positive outcomes need to be seen to be working in your life - not just having a greater understanding. 

Cwrs Iechyd Meddwl Da

Ar gyfer cynyddu hyder a trechu pryder. Cwrs ar-lein yn dechrau Hydref 9fed 2023.
Mae'r Cwrs Iechyd Meddwl Da yn helpu pobl â pryder i ddod yn rhydd o'u cylchoedd (loops) pryder, y frwydr flinedig efo meddyliau a theimladau negyddol, a gallu deffro yn y bore gan edrych ymlaen at y diwrnod o fewn 8 wythnos. 
Dyma'r unig gwrs ar-lein sy'n dysgu'r sgiliau hanfodol yn hanner cyntaf y Cwrs ac yna edrych ar boen real y gorffennol yn yr ail hanner. Bydd recordiadau yr Ymarferion (practices) Serennog hollol wreiddiol yn adeiladu ar bob sgil bob wythnos. Dyma pam 

Bydd sesiwn agored ar-lein i bawb ar Hydref 2, 2023 i siarad am y Cwrs a cyflwyno fy hunan, Elise Gwilym. Cysylltwch o.g.y.d. ar elisegwilym57@gmail.com i ddweud eich bod eisau dod i'r sesiwn hwn, neu i ymuno efo'r Cwrs ar Hydref 9fed. Does dim rhaid dod i'r sesiwn agored ar Hydref 2 er mwyn ymuno efo'r Cwrs.

Ar gyfer pwy mae y Cwrs Iechyd Meddwl Da? 

- i ddod allan o bryder gan ddysgu am y ddau beth y byddwch yn sicr o'u gwneud sydd yn eich cadw yn y cylchoedd hynny

- i ddysgu sgiliau Iechyd Meddwl fydd yn eich galluogi i gynyddu'ch hyder a'ch gwytnwch personol

- i ddelio gydag  emosiynnau a meddyliau anodd yn well

- dysgu sut i benderfynnu a gweithredu yn fwy pwrpasol 

- i ddeall eich hunan a'ch cefndir unigryw yn well 

Os ydych am wneud unrhywrai o'r uchod yna bydd y Cwrs Iechyd Meddwl Da ar eich cyfer chi.

Cynnwys y Cwrs? 

Mae ymchwil cadarn ers 20 mlynedd yn ategu effeithiolrwydd y sgiliau Iechyd Meddwl hyn. Dyma'r sgiliau mae Sefydliad Iechyd y Byd (World Health Organisation) yn eu hargymell ers 6 mlynedd (nid CBT mo'r sgiliau) ac mae'r sgiliau hyd at 86% yn effeithiol. Bydd y tri sgil hanfodol i'w defnyddio mewn cyfuniad efo'u gilydd ar gychwyn y Cwrs. Dyma fydd yr wyth sesiwn:  

Sesiwn 1: Sgil 1- Camu nol 

Sesiwn 2: Sgil 2 - Derbyn efo chwilfrydedd 

Sesiwn 3: Sgil 3 - Hunan-drugaredd 

Sesiwn 4: Sgiliau 4, 5 a 6 - sut i fyw allan o'ch gwerthoedd, angerdd ac ymrwymiad 

Sesiwn 5: Hunan-werth 

Sesiwn 6: Hunan-ddiogelwch 


Sesiwn 7: Hunan-bwys 

Sesiwn 8: Cyfle i asesu a ffurfio strategaethau unigryw i chi


Ewch i fy siannel Youtube 'Elise Gwilym Cwnsela' ar gyfer gweld video y Cyflwyniad: Cwrs Iechyd Meddwl Da:  https://www.youtube.com/watch?v=zcGyj63vOc8.
Ceir dau video cyhoeddus arall yna ichi hefyd.

Beth gaf i ar y Cwrs Iechyd Meddwl Da?

- o Hydref 9fed 2023 tan 4ydd Rhagfyr bydd 8 sesiwn ar nos Lun o 7 tan 8.30yh. Ni fydd sesiwn hanner tymor, Hydref 30.

 

- 'Yr Awr Fyw' opsiynol ar nos Wener am 5yh  lle y gallwn rannu cynnydd a cael help at unrhyw sefyllfa arbennig

 

- Ymarfer Serennog (wedi ei recordio) bob wythnos i wrando arno ac ymlynu'r sgiliau yn naturiol er mwyn rhoi y sgiliau ar waith yn eich bywyd bob dydd. 

 

- 12 person ar y mwyaf i bob dosbarth ar-lein

 

Y gost? 

 

£120 am 8 sesiwn y Cwrs yn cynnwys 'Yr Awr Fyw' opsiynol ar Ddydd Gwener. Wedi i'r Cwrs orffen, bydd cyfle i gael un sesiwn unigol srategaethol am £40. 

 

Mae'r Cwrs yn addas i ddelio efo cyflyrau cronig tymor-hir ond dydy o ddim yn cymryd lle cwnsela proffesiynnol ar gyfer problemau dwys. Dydy o ddim yn 'quick fix' ac mae angen rhoi yr amser i mewn - tua 20m y dydd - ar gyfer gwrando ar yr Ymarfer Serennog, ar wahan i'r awr a hanner nos Lun ac awr opsiynnol y nos Wener. Bydd recordiad o nos Lun ar gael wedyn i bawb - a rhag ofn pwysau gwaith neu salwch. Dw i'n argymell yn gryf ichi ddod i'r Cwrs nos Lun yn fyw ichi gael y mwyaf allan ohono.

 

Beth ydw i'n gwneud i ymuno? 

Ebostiwch: elisegwilym57@gmail.com ar eich ebost personol neu ddefnyddiwch y blwch cysylltu islaw.

Dyma fy hoff gwrs i'w redeg, a hyderaf yn fawr  y byddwch yn dysgu sgiliau fydd yn rhoi cryfder Iechyd Meddwl ichi am weddill eich bywyd. 

Adolygiadau y Cwrs Iechyd Meddwl Da

 

''Mwynheais y cwrs, a meddyliais ei fod wedi'i gynllunio a'i strwythuro'n dda. A dwi'n caru 'ildio i bildio' - ffantastig!...Dach chi'n dda iawn am egluro pethau, ac roedd yn wych sut wnaethoch chi gyflwyno'r termau yn Saesneg hefyd i ddysgwyr fel fi…Technegau a cysyniadau hynod ddefnyddiol, pethau y gallai ddefnyddio bob dydd. Dw i wedi defnyddio yr anadlu 4-7-8 yr wythnos hon!''

''Cwrs hyfryd. Diolch. Dw i wedi dysgu fy mod i'n saff ac mae hynny wedi gwneud y byd o wahaniaeth imi''

''Roeddwn i'n hoffi sut roedd y sgiliau yn cael eu defnyddio yn rheolaidd trwy'r Cwrs  e.e. hunan dosturi - roeddwn i'n gweld y rhan honno'n dda iawn ac yn berthnasol iawn.''

(wedi ei anonymeiddio)

My course, Cwrs Iechyd Meddwl Da (The Good Mental Health Course) is currently available in Welsh only at the moment. If you would like to see me in action, copy and paste this into your browser to get to my Youtube channel, Elise Gwilym Cwnsela and see the Introduction:  https://www.youtube.com/watch?v=zcGyj63vOc8

bottom of page