top of page
Waterfall

Amdanaf Fi

Bum yn gweithio yng Ngwasanaeth Cwnsela Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol GIG (NHS) ac i Ganolfan Merched Gogledd Cymru yn y Rhyl a dw i wedi hyfforddi gyda CRUSE mewn cwnsela profedigaeth. Gallaf hefyd ddefnyddio dulliau creadigol yn fy ngwaith. Cyn hyn roeddwn yn Therapydd Cerdd am 14 mlynedd efo Canolfan Datblygu Plant, Bangor a'r tim o Seicolegwyr Clinigol yna, efo Ty Gobaith, ac fel llawrydd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, ac efo teuluoedd efo pob math o anawsterau.

Dyma beth o'r ymchwil rydw i wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar:

 

2021 - edrychais ar iselder a'i achosion. Gall tango neu hip hop, er enghraifft, wella iselder hyd at 35% - mae'n rhaid ichi fod yn y presennol er mwyn eu dawnsio. 

 

2022 - deall eich gorffennol yn nhermau colli diogelwch, hunan-werth ac arwyddocâd (pwrpas ac ystyr). Gall profiadau negyddol fel hyn greu negeseuon niweidiol ynoch chi eich hun. Mynychais gwrs CAT (Therapi Dadansoddol Gwybyddol) sydd yn pwysleisio patrymau perthynas. Dysgais sut i ddefnyddio'r model CAT sy'n cysylltu ein gobeithion, ein hofnau a'n hymdrech i ddatrys y problemau mewn ffyrdd sydd ddim wastad yn gweithio inni.

 

2023-24 - fe wnes i greu a cynnal y Cwrs ACT, i adolygiadau a canlyniadau gwych

 

Os ydych chi eisiau darllen mwy am ACT fe allwch chi edrych ar yr erthygl hon yn Psychology Today: https://www.psychologytoday.com/gb/therapy-types/acceptance-and-commitment-therapy.

 

 Os oes gennych chi ragor o gwestiynau am y ffordd rydw i'n gweithio, cysylltwch â ni. Fel bob amser, pwysleisiaf mai eich un chi yw'r sesiynau hyn a'ch bod yn rhydd i drafod beth bynnag sydd ei angen arnoch.

My Approach

Hyfforddiant/Cyhoeddiadau

2023-24: Cynnal cyrsiau ACT i fyfyrwyr MSc, Prifysgol Bangor, GISDA Caernarfon ayb. 

 

2022: MSc mewn Cwnsela, Prifysgol Bangor

2022: Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Drais Rhywiol RASASC Gogledd Cymru 8.11.22

2022: ACAT: Cyflwyniad Deuddydd i Therapi Dadansoddol Gwybyddol

2021: Hyfforddiant Cwnsela ar Gam-drin yng Nghanolfan Merched Gogledd Cymru, y Rhyl

2022: Gweithdy Hyfforddi Arddulliau Dysgu GIG

 

2022: Gweithdai GIG ar ymwybyddiaeth ofalgar, therapi cerdd, ioga, hunanofal

 

2021: Hyfforddiant Trawma GIG

 

2021: Gweithdy Hyfforddiant Trawma, Canolfan Merched Gogledd Cymru

 

2021: Cwrs Meddwlgarwch 6 wythnos - Gwasanaethau Lles Auctus, Llandudno

 

2021: Cwrs Hyfforddiant Therapi 12 awr ‘Sut i Weithio o bell’ - MSc Prifysgol Bangor

 

2021: hyfforddiant 5 mis gyda CRUSE gan gynnwys ‘Hyfforddiant Cymorth Profedigaeth: Gweminar Trawma, Ymwybyddiaeth a Hunanofal’; ‘Gweithio o bell ar Zoom/ffôn’; ‘Gweithio gyda Hunanladdiad’

 

2021: ‘Ymarfer y tu hwnt i’r Pandemig - Anghysbell ac yn bersonol - ystyried dull cyfunol o ddarparu therapi’ – Cymdeithas Cwnselwyr a Seicotherapyddion Prydain

 

2020: Gweithdy Hyfforddi 'Gwydnwch Emosiynol' gan Mary Bannon

 

2004-2018: Therapydd Cerdd GIG i Ogledd Cymru ac i Hosbis Tŷ Gobaith

1988: Tystysgrif Dysgu Uwchradd, TAR

1987: Gradd B.Mus Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor

 CYHOEDDI -

Pennod ar y cyd mewn llyfr: 

Wimpory, Dawn & Gwilym, Elise (2019). Therapi Rhyngweithio Cerddorol (MIT) ar gyfer Plant â Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig (ASC): Rhesymeg Sylfaenol, Ymarfer Clinigol a Thystiolaeth Ymchwil. Yn Dunn H., Coombes E., Maclean E., Mottram H., a Nugent J., (Gol.) mewn 'Therapi Cerdd ac Awtistiaeth Ar Draws Oes'. Cyhoeddwyr Jessica Kings

Gallwch weld fy nghyflwyniad Meistr 'Dawnsio eich ffordd allan o Iselder: Ymyriadau ar gyfer Iselder Oedolion' ar Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U4lBJPmjomQ&t=3s 

bottom of page