top of page

ARBENIGEDD

Dw i'n gwneud cwnsela i gyplau. Mae gen i brofiad helaeth mewn:

  • pryder a stres

  • trawma

  • awtistiaeth a niwroamrywiaeth - gydag oedolion, myfyrwyr a phobl ifanc o gefndiroedd ac oedrannau gwahanol. Daw pobl i gwnsela am wahanol resymau, o allu ymdopi'n well, i ddeall mwy amdanynt eu hunain. Fy nghwestiwn bob amser yw 'A yw hyn yn gweithio i chi?' gan fod angen i'r canlyniadau cadarnhaol gael eu gweld fel rhai sy'n gweithio yn eich bywyd - yn ogystal â chael gwell dealltwriaeth.

 

Mae'r materion yr wyf yn delio â nhw hefyd yn cynnwys:

 

Gorbryder, iselder, trawma, datblygiad personol, dibyniaeth ar sylweddau, rhywioldeb, ffobiâu, OCD, PTSD, cam-drin a cham-drin rhywiol, bwlio, galar a phrofedigaeth, menopos a materion menywod, materion hunaniaeth, ADD / ADHD, rheoli dicter, y Sbectrwm Awtistiaeth , canser a salwch, materion yn ymwneud â phlant, syndrom blinder cronig / M.E., materion diwylliannol, hyfforddi datblygiad, anabledd, anhwylderau bwyta, cwnsela LGBTQIA+, hyfforddi bywyd, colled, anhwylder hwyliau, niwroamrywiaeth, obsesiynau, OCD, ffobiâu, anhwylder straen wedi trawma , perthnasoedd, hunan-werth, hunan-niweidio, materion yn ymwneud â rhyw, ysbrydolrwydd, straen, ysgariad.

Cwrs ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

      'Ar gyfer trechu pryder, iselder a codi hyder'
       - Cwrs y byddaf yn ei gynnal i sefydliadau a grwpiau, yn bersonol neu ar-lein


Ewch i fy siannel Youtube 'Elise Gwilym Cwnsela' ar gyfer gweld video y Cyflwyniad: Cwrs Iechyd Meddwl Da (ACT): 

https://www.youtube.com/watch?v=zcGyj63vOc8
Ceir dau video cyhoeddus arall yna ichi hefyd.
Mae'r Cwrs Iechyd Meddwl Da (ACT) yn helpu pobl â pryder ac iselder i ddod yn rhydd o'u cylchoedd negyddol er mwyn gallu deffro yn y bore yn teimlo'n hyderus, beth bynnag fydd yn eu disgwyl. Swnio'n amhosib? 

Dyma'r sgiliau mae Sefydliad Iechyd y Byd (World Health Organisation) yn eu hargymell ers 6 mlynedd rwan at bryder, iselder a trawma, oherwydd mae'r sgiliau hyd at 86% effeithiol.

Ar gyfer beth mae y Cwrs ACT? 

- i ddod allan o bryder ac iselder gan ddysgu am y ddau beth y byddwch yn sicr o'u gwneud sydd yn eich cadw yn y cylchoedd hynny
- i ddysgu sgiliau Iechyd Meddwl fydd yn eich galluogi i gynyddu'ch hyder a'ch gwytnwch personol
- dysgu sut i benderfynu a gweithredu efo pwrpas 

Cynnwys y Cwrs ACT?  

Sesiwn 1: Sgil 1: Camu nol 
Sesiwn 2: Sgil 2: Derbyn efo chwilfrydedd (curiosity)
Sesiwn 3: Sgil 3: Hunan-drugaredd 
Sesiwn 4: Sgil 4: Angerdd, personoliaeth a meddwlgarwch
Sesiwn 5: Gwerthoedd a ffocws
Sesiwn 6: Dychmygu i ymrwymo

Beth gaf i ar y Cwrs ACT?

- un neu ddau ddiwrnod o hyfforddiant - neu 6 wythnos am awr yr wythnos - o dan arweiniad cwnselydd profiadol a gwybodus

- Ymarferion bach yn gwneud y sgiliau yn rhwydd i ddeall ac i'w cofio. Byddwch yn gallu eu rhoi ar waith yn hyderus o'r diwrnod cyntaf ymlaen 

- 10 munud o Ymarfer Serennog newydd bob wythnos wedi ei recordio a'i anfon atoch ichi wrando arno. Does dim 'gwaith caled' wrth wneud hyn, 'mond gwrando ac ymlynu'r sgiliau yn naturiol.  

Mae'r Cwrs yn addas i ddelio efo cyflyrau cronig tymor-hir ond dydy o ddim yn cymryd lle cwnsela proffesiynnol. Dydy o ddim yn 'quick fix' ond bydd ymroi i ymarfer sgriptiau byr y sgiliau yn gwneud eu gwaith dros amser gymharol fyr. Bydd y 6 Ymarfer Serennog hefyd yn eich helpu efo hyn.

 

Y gost? Cysylltwch gyda fi i drafod y gost o.g.y.d.. 

Ebostiwch: elisegwilym@gmail.com neu ddefnyddiwch y blwch cysylltu ar ddiwedd y wefan.​

Adolygiadau 2023 o'r Cwrs Iechyd Meddwl Da

 

''Mwynheais y cwrs, technegau a cysyniadau hynod ddefnyddiol, pethau y gallai ddefnyddio bob dydd. Meddyliais ei fod wedi'i gynllunio a'i strwythuro'n dda. Rwyt ti'n dda iawn am egluro, ac roedd yn wych sut wnest ti gyflwyno'r termau hefyd yn Saesneg i ddysgwyr fel fi…''

''Roeddwn i'n hoffi sut roedd y sgiliau yn cael eu defnyddio yn rheolaidd ac yn adeiladu ar eu gilydd trwy'r Cwrs e.e. hunan drugaredd - roeddwn i'n gweld y rhan honno'n dda iawn ac yn berthnasol iawn imi''​​

''Cwrs hyfryd. Diolch. Dw i wedi dysgu fy mod i'n saff ac mae hynny wedi gwneud y byd o wahaniaeth imi a sut ydw i'n teimlo''

''Dw i'n drist bod y Cwrs wedi dod i ben! Fy hoff Ymarfer Serennog fi ydy 'Yr Ardd' a dw i'n gallu defnyddio hon unrhywle pan dw i angen stopio stres''

bottom of page